Provoz a ekonomika dopravy - Městská doprava

Výuka klade důraz na znalosti související s osobní přepravou, technologií, plánováním a řízením provozu městské, příměstské a regionální dopravy, organizací integrovaných dopravních systémů a souvisejícími činnostmi státní správy a samosprávy. V rámci praxe navštěvují žáci odborná pracoviště organizací, ve kterých mohou nalézt uplatnění po studiu, případně i ve formě brigád během studia, např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Veolia Transport, Ropid a další.

Konkrétní příklady uplatnění jsou na pozicích provozní dispečer, výpravčí depa, vozovny nebo garáže, dozorčí přepravy, přepravní manipulant, přepravní revizor, řidič MHD, pracovník informačního centra, pracovník odboru dopravy dopravního úřadu. Jazykové znalosti umožňují absolventům ucházet se o zaměstnání nebo další vzdělávání v zahraničí.

Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách dopravního, technického či ekonomického směru.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 1
Anglický jazyk AJ 4 4 4 4
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika ***) MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Informatika ***) INF 3 2 - 1
Odborné předměty
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Dopravní zeměpis DZE 2 - - -
Praxe PX 3 - - -
Dopravní prostředky DPR - 2 - -
Právní nauka PRN - - 2 -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Logistika LOG 2 2 2 2
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Ekonomika EK - 3 3 3
Dopravní cesty DPC - - 2 -
Městská doprava *) MD - - 4 5
Vozidla v městské dopravě *) VMD - - 2 3
Zabezpečovací technika ZT - - - 2
Řízení motorových vozidel ŘMV - - 1 -

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) – počínaje školním rokem 2021/2022 bude učební plán 4. ročníku obsahovat týdně 3 hodiny matematiky a 0 hodin Informatiky.

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Předmět Informatika v 1. ročníku sestává z teoretické i praktické výuky. Žák prospěl, pokud je hodnocen alespoň dostatečně z každé části výuky.
  4. Učební praxe v 1. ročníku se koná ve školních dílnách – předmět Praxe. Ve 3. a 4. ročníku se koná v odborné učebně fiktivních firem – předmět Fiktivní firma.
  5. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Do jednoho týdne po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu. Prokazatelné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy o jejím průběhu je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
  6. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
  7. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena výuka cizího jazyka I (anglického) o jednu hodinu týdně ve 3. a 4. ročníku a výuka cizího jazyka II (německého, ruského) o jednu hodinu týdně v 1. a 2. ročníku.