Elektrotechnika - Výpočetní a komunikační technika

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti výpočetní techniky, elektrotechniky a elektroniky:

 • v oblasti užití výpočetní techniky
 • v oblasti provozu a správy počítačů a počítačových sítí
 • v oblasti tvorby počítačových programů
 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru
 • v oblasti, revizní, servisní, montážní techniky a diagnostiky
 • v oblasti telekomunikační a přenosové techniky
 • v oblasti zabezpečování všech druhů dopravy a objektů
 • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení

Možnými uplatněními absolventů jsou:

programátor, správce sítě, technik oboru informačních technologií, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, elektrodispečer, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, projektant, aj.

Dále se absolventi mohou uplatnit jako technici elektrotechnických zařízení v dopravě a telekomunikační a zabezpečovací techniky.

Jazykové znalosti, získané během studia, umožňují absolventům ucházet se o vzdělání a zaměstnání i v zahraničí.

Absolvent může získat vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v elektrotechnických, strojnických, dopravních a případně příbuzných oborech.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 3
Anglický jazyk AJ 4 4 4 4
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 2 - -
Základy přírodních věd ZPV 2 - - -
Matematika ***) MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Informatika INF 3 2 - -
Programové vybavení *) PV - - 2 -
Ekonomika EK - - - 3
Základy elektrotechniky ZE 5 2 - -
Elektronika EN - 4 2 -
Praxe PX 3 3 - 3
Elektrotechnická měření EM - 1 3 4
Technická dokumentace TD 3 - - -
Mikroprocesorová technika MT - 3 - -
Silnoproudá zařízení SZ - 2 2 -
Technické vybavení počítačů *) TVP - - 2 -
Programování PRO - - 2 2
Automatizační technika AT - - 2 -
Telekomunikační zařízení TZ - - 2 4
Zabezpečovací technika *) ZT - - 3 4
Seminář z výpočetní techniky SVT - - - 1

*) – Maturitními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:
 • Technické a programové vybavení
 • Zabezpečovací technika
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) – počínaje školním rokem 2021/2022 bude učební plán 4. ročníku obsahovat 3 hodiny matematiky týdně.

Poznámky k učebnímu plánu:

 1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
 2. V předmětu Fyzika se konají v 1. a 2. ročníku dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
 3. Předmět Informatika v 1. ročníku sestává z teoretické i praktické výuky. Žák prospěl, pokud je hodnocen alespoň dostatečně z každé části výuky.
 4. Učební praxe v prvním a druhém ročníku se koná ve školních dílnách a ve čtvrtém ročníku v odborných učebnách školy.
 5. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Do jednoho týdne po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu. Prokazatelné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy o jejím průběhu je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
 6. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
 7. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena výuka anglického jazyka v každém ročníku o jednu hodinu týdně.