Přijímací řízení SPŠ

Uchazeč podává vyplněnou přihlášku (u zahraniční školy musí být připojen doklad o splnění povinné školní docházky) na předepsaném tiskopisu řediteli školy do 1. března 2019. Pokud podáváte přihlášku na dvě školy, musí být vyplněny shodně (tzn. i pořadí škol). Pořadí škol v přihlášce si určuje uchazeč a není závazné. U všech uchazečů vyžadujeme potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu.

Na základě podané přihlášky uchazeč obdrží registrační údaje a informace k přijímacímu řízení, na konci března pak emailovou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT proběhnou ve škole 12. dubna 2019 (uchazeči, kteří mají naši školu jako 1. v pořadí) a 15. dubna 2019 (uchazeči, kteří mají naši školu jako 2. v pořadí). Pokud se uchazeč účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek. Uchazeči, kteří se ze závažných důvodů nemohli v řádném termínu ke zkoušce dostavit, mají náhradní termín 13. nebo 14. května 2019. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme bez zbytečného odkladu (po centrálním vyhodnocení jednotných přijímacích zkoušek) ve vestibulu školy a na adrese www.spsdmasna.cz.

Přijatí uchazeči potvrdí nástup odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků - při odevzdání lístku obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí. Neodevzdáním lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč nároku vzdává a na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům posíláme Rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. Do 3 pracovních dnů od jeho převzetí je možné se odvolat k Odboru školství a mládeže MHMP, Jungmannova 35, Praha 1 a to prostřednictvím ředitele školy, který Rozhodnutí vydal. Ředitel školy poté může na základě změny vlastního rozhodnutí přijmout další uchazeče na místa těch, kteří nepotvrdí nástup.


Obory vzdělání otevírané ve školním roce 2019-20:

• Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy:

- škola otevírá 4 třídy (120 žáků)

• Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)

• Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)


Tiskopis přihlášky na střední školu:Ubytování žákům škola nezajišťuje, zde pouze spojení na některé domovy mládeže:

Další potřebné informace o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech:

236 075 660
236 075 627
236 075 628