Historie školy

Nejstarší historie

Masná ulice, ve které jsou obě školní budovy, patří k nejstarším pražským ulicím. Její jméno je odvozeno od masných krámů v ní umístěných. První zmínky o ní pocházejí z roku 1359.jedna z budov školy, kterou označujeme jako Masná 8 není bez historické zajímavosti. Je vlastně tvořena komplexem domů s popisnými čísly 617, 619, 620/1 a 620/2. První zmínky o domě č.p. 619 (dnes č. 6) pocházejí okolo roku 1400. Dům je situován na nároží masných krámů a nazýván domem "U zlaté (nebo červené) růže". majitelem byl v té době krejčí Albert. měl galantní přezdívku - utěšitel žen. dům je gotického původu s následnou přestavbou v baroku. Přezdívku krejčího si podrželi i další pozdější majitelé. V sedmnáctém století dům vyhořel a na jeho místě byl vystavěn dům nový - dvoupatrový. Až do dnešní doby si zachoval původní půdorys. Poslední fasáda je z r. 1961.

Škola1

Dům č.p. 620 (dnes č. 8) je domem nejzajímavějším. Původně to byly dva objekty a nejstarší zprávy o nich pocházejí z počátku 15. století. První dům č.p. 620/1 patřil měšťanu Václavu Rollonovi. Po jeho smrti vedla dům jeho žena Dorothea, které se přezdívalo pro její snědou pleť negra-černá. Pořádala v domě divoké pitky a bály. Ačkoliv dům patřil různým majitelům, nesl stále název "Ad nigram Dorotheam - "U černé Dory". Dům střídal často majitele. Po bitvě na Bílé Hoře někdy kolem roku 1623 musel vlastník opustit zemi. Dům chátral a byl pustošen. sloužil také jako vojenský kvartýr. V roce 1710 byl jeho majitelem Jan Wusín. Zmínka z roku 1725 hovoří o domě dobře postaveném a udržovaném.

Dům čp. 620/2 se nazývá domem "U bílé labuti" a nejstarší dochované doklady jsou z šestnáctého století. Již v té době to byl dům o třech patrech, postavený z kamene. Byly tu pokoje, mandlovny, stáje pro 10 koní, kuchyně, lednice a sál. Říkalo se zde také "V redutě" a pořádaly se tu masopustní bály. V archívech se dočteme, že "...V sále velice nádherném dvakrát až třikrát týdně reduty se pořádaly, bály v mumrajích a maškarách...." Výnosem z roku 1742 bylo pořádání bálů povoleno. V osmnáctém století se zde konaly reduty privilegované. V letech 1850-1851 zde byla umístěna reálka z havelského kláštera a ještě později hospodářská škola. K posledním majitelům domu (v roce 1750) patřil pozdější primátor Václav Friedrich z Friedenbergu. V této době byly oba domy spojeny.

Historie Střední průmyslové školy dopravní

Střední průmyslová škola dopravní v Praze 1, Masná 18, byla zřízena jako samostatná škola dnem 1. září 1956 rozhodnutím ministerstva školství a kultury v souvislosti se změnou sítě odborných škol.

Ve školním roce 1956-7 měla naše škola v denním studiu pouze dva první ročníky čtyřletého a jeden ročník dvouletého studia abiturientů SVVŠ oboru Organizace vlakové dopravy. Tyto třídy byly pod správou 1. hospodářské školy v Praze 1, Masná 18 a byly také umístěny v její budově. Ředitelem této školy byl dr. Vladimír Aulický.

Škola2

Ve školním roce 1957-8 měla škola již 8 tříd denního studia. Ze Střední průmyslové školy strojnické v Praze 5, Presslova 25 totiž přešly do Masné ulice další ročníky rovněž oboru Organizace vlakové dopravy. Protože 1. hospodářská škola v Praze 1, Masná 18 byla zrušena, zůstal dr. Vladimír Aulický ředitelem Střední průmyslové školy dopravní. První maturitní zkoušky se zde konaly v červnu 1958, a to v oboru Organizace vlakové dopravy. Maturovaly třídy IV A, IV B, a AK II (studium abiturientů)

Ve školním roce 1958-9 bylo ve škole nově otevřeno večerní studium nového oboru Technický provoz letadel. Třídy večerního studia byly umístěny v budově ČSA na letišti v Praze-Ruzyni.

Ve školním roce 1959-60 bylo zahájeno dálkové studium, a to s jednou třídou oboru Organizace vlakové dopravy a v dalším roce byl v denním studiu otevřen nový obor Provoz a údržba dráhových vozidel. O dva roky později byly na denním studiu otevřeny další dva obory - Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě a Elektrická trakce a elektroenergetika v dopravě.

Počínaje školním rokem 1965-6 nastoupil do funkce ředitele ing. Vladimír Výravský, protože předchozí ředitel odešel do důchodu. Na konci tohoto školního roku jej nahradil ing. Miroslav Kolář.

Ve školním roce 1967-8 byla v denním studiu otevřena jedna třída dalšího nového oboru - Elektrické trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě se zaměřením na městskou hromadnou dopravu. V tomto školním roce se také změnil název oboru Provoz a ekonomika železniční dopravy na Železniční doprava a přeprava. počínaje 1. září 1969 se mění název téměř všech studijních oborů do podoby, ve které je známe dodnes.

Školní rok 1972-3 znamenal otevření dalšího oboru Údržba a rekonstrukce železničních tratí. Počátkem následujícího roku byla škole natrvalo předána budova zrušené Střední průmyslové školy strojnické v Masné 18. Od tohoto roku má škola tedy dvě budovy.

Budova v Masné 18 (budova A) byla postavena v 70. letech 19. století. Ve skutečnosti jsou to budovy dvě. První z nich - č.p. 100/16 vyrostla na náměstí, kde byl rybí trh (budova situovaná vpravo od dnešního hlavního vchodu do školy -č. 16). Budova sousední (č. 18) byla vystavena na místě bývalé zahrady kláštera patřícího kostelu sv. Jakuba. Doklad o tom lze dnes spatřit v Muzeum hlavního města Prahy na Langweilově modelu Prahy. Po ukončení stavby zde byla otevřena "Německá měšťanská obecná škola Staroměstská pro chlapce a pro dívky". Školy byly oddělené, chlapci měli svou budovu, dívky též. Trvání chlapecké i dívčí školy je potvrzeno až do roku 1924. V letech 1930 - 1938 jsou doklady o tom, že zde byla umístěna "Německá občanská dívčí škola" s vyučovacím jazykem německým. Veškerá dokumentace školy (katalogy, vysvědčení apod.) byla ale dvojjazyčná.

Škola3

V jiných pramenech jsme našli, že ve 40. letech byla v budově umístěna "Německá státní městská škola". Buď tady byly školy dvě nebo jde jen o dvojí název jedné školy. V každém případě i v době okupace se v těchto budovách vyučovalo. V dnešní době se, bohužel, další informace již nedají zjistit, protože byly německé doklady zničeny. Po osvobození naší vlasti byly budovy stavebně upraveny pro potřeby Magistrátu hlavního města Prahy, v jehož rámci zde pracoval Stavební úřad hlavního města Prahy, odbor stavebního referátu a pravděpodobně i odbor osvětový. V tělocvičně školy můžeme na stěně najít znak hlavního města a stejný znak je i na lunetě nad hlavním vchodem do budovy v Masné 18.

Zmínky o úpravě budov na úřad nacházíme již v roce 1947. Magistrát zde provozoval svou činnost až do roku 1953 a v průběhu těchto let budovy doznaly značných stavebních úprav (osobní výtah, umývárny, veřejné záchodky). V roce 1953 se rozhodnutím stavebního odboru začal objekt upravovat opět pro účely školní. V témže roce byla otevřela 2. vyšší průmyslová škola strojnická. Tento název nesl až do roku 1961, kdy se na deset let přejmenovala na Střední průmyslovou školu strojnickou.

Školní rok 1973-4 přináší zásadní změnu. Budovu získává Střední průmyslová škola dopravní v Masné 8.

Další data v bodech:

 • 1974: navázání spolupráce se Střední průmyslovou školou dopravní Košice
 • 1978: žáci a učitelé vybudovali sportovní hřiště u budovy Masná 18
 • 1989: uvedení Dopravního sálu do provozu v budově B
 • 1.1.1991 získává škola právní subjektivitu jako jedna z prvních škol v Praze
 • 1991: vzniká pětiletý studijní obor "Elektrotechnická zařízení v dopravě
 • 1991: zahájení provozu autoškoly, autoservisu a fitcentra
 • 1992: vzniká studijní obor "Celní deklarant"
 • 1993: zahájení činnosti školního informačního střediska
 • 1994: vznik nových školních dílen propojením celého přízemí budovy B
 • 1994: vznikl nový studijní obor "Management v dopravě"
 • 1995: vznikl nový studijní obor "Provoz a ekonomika letecké dopravy"
 • 1996: schválení projektu vyššího odborného studia ministerstvem školství
 • 1996: obory VOŠ: "Obchodník v dopravě" a "Diagnostika silničních vozidel"
 • 1997: vybudování nové školní jídelny a prodejny rychlého občerstvení
 • 1998: znovuzavedení oboru "Sdělovací a zabezpečovací technika"
 • 1999: obor: "Elektrotechnika", zaměření: Sdělovací a dopravní technika
 • 1999: vybudování areálu VT, rekonstrukce učeben chemie a fyziky
 • 2000: vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem