Dopravní prostředky - Silniční vozidla

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce *) KČJ 2 1 1 3
Anglický jazyk *) AJ 4 4 4 2
Estetické vzdělávání *), **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 2 - -
Základy přírodních věd ZPV 2 - - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Informatika INF 2 2 - 1
Užití výpočetní techniky UVT - - - 2
Ekonomika EK - - - 3
Technické kreslení TK 3 - - -
Mechanika ME 3 2 - -
Strojírenská technologie SE 2 2 - -
Části strojů a mechanismy ČSM - 2 2 -
Silniční vozidla *) SV - 3 4 5
Elektrotechnika ET - 3 - -
Autoelektronika AE - - 2 3
Praxe PX 3 3 3 -
Kontrola a měření KAM - - 3 3
Opravy a provoz vozidel *) OPV - - 3 3
Silniční provoz SP - - - 1
Řízení motorových vozidel ŘMV - - 3 -
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z předmětu Anglický jazyk nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají v 1. a 2. ročníku dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Učební praxe je realizována v souladu s učebním plánem v předmětu Praxe. V prvním a druhém ročníku ve školních dílnách školy a ve třetím ročníku v odborné automobilové učebně školy.
  4. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu, a to přesně dle instrukcí, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Prokazatelné úspěšné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy v souladu s instrukcemi je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
  5. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
  6. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena hodinová dotace výuky anglického jazyka o 1 hodinu týdně.