Elektrotechnika - Výpočetní a komunikační technika

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce *) KČJ 2 1 1 3
Anglický jazyk *) AJ 4 4 4 2
Estetické vzdělávání *), **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 2 - -
Základy přírodních věd ZPV 2 - - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Informatika INF 3 2 - -
Programové vybavení *) PV - - 2 -
Ekonomika EK - - - 3
Základy elektrotechniky ZE 5 2 - -
Elektronika EN - 4 2 -
Praxe PX 3 3 - 3
Elektrotechnická měření EM - 1 3 4
Technická dokumentace TD 3 - - -
Mikroprocesorová technika MT - 3 - -
Silnoproudá zařízení SZ - 2 2 -
Technické vybavení počítačů *) TVP - - 2 -
Programování PRO - - 2 2
Automatizační technika AT - - 2 -
Telekomunikační zařízení TZ - - 2 4
Zabezpečovací technika *) ZT - - 3 4
Seminář z výpočetní techniky SVT - - - 1
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z předmětu Anglický jazyk nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají v 1. a 2. ročníku dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Návrhy laboratorních cvičení předkládá vždy na začátku pololetí předmětová komise ke schválení řediteli školy.
  3. Učební praxe v 1. a 2. ročníku se koná ve školních dílnách a ve 4. ročníku v odborných učebnách školy.
  4. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu, a to přesně dle instrukcí, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Prokazatelné úspěšné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy v souladu s instrukcemi je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
  5. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
  6. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky byla od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem navýšena hodinová dotace výuky anglického jazyka o 1 hodinu týdně.