Provoz a ekonomika dopravy - Dopravní služby v cestovním ruchu

Výuka v rámci tohoto zaměření klade důraz na vzájemný vztah mezi evropským dopravním systémem a cestovním ruchem. Žáci se seznámí s technologií provozu jednotlivých druhů dopravy, marketingem dopravních služeb a cestovního ruchu, s geografií a ekonomickými aspekty cestovního ruchu. V rámci exkurzí a provozní praxe navštěvují žáci odborná pracoviště dopravních společností, cestovních kanceláří, Letiště Václava Havla Praha a dalších.

Konkrétní uplatnění může být na pozicích stevard, manažer kvality osobní dopravy, pracovník cestovní kanceláře, apod.

Absolventi mohou pracovat v tuzemských i zahraničních dopravních firmách, v cestovním ruchu a veřejné správě, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce *) KČJ 2 1 1 1
Anglický jazyk *) AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk *) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání *), **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Informatika INF 2 2 - 1
Odborné předměty
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Dopravní zeměpis DZE 2 - - -
Praxe PX 3 - - -
Dopravní prostředky DPR - 2 - -
Právní nauka PRN - - 2 -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Logistika LOG 2 2 - -
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Ekonomika EK - 3 3 3
Finance FIN - - - 2
Doprava *) DOP - - 3 3
Přeprava *) - - 3 3
Logistika cestovního ruchu LCR - - 2 2
Zeměpis cestovního ruchu ZCR - - 2 -
Marketing v cestovním ruchu MAR - - - 2
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Učební praxe v 1. ročníku se koná ve školních dílnách – předmět Praxe. Ve 3. a 4. ročníku se koná v odborné učebně fiktivních firem – předmět Fiktivní firma.
  4. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu, a to přesně dle instrukcí, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Prokazatelné úspěšné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy v souladu s instrukcemi je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
  5. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena výuka cizího jazyka I (anglického) o jednu hodinu týdně ve 3. a 4. ročníku a výuka cizího jazyka II (německého, ruského) o jednu hodinu týdně v 1. a 2. ročníku.
  6. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.