Provoz a ekonomika dopravy - Silniční doprava

Toto zaměření je orientováno na provozní a ekonomické činnosti ve veřejné i neveřejné silniční dopravě. Důraz je kladen na znalosti související s organizací silniční dopravy, provozováním vozidel, provozováním nákladní, osobní, vnitrostátní i mezinárodní dopravy, manipulací se zbožím, legislativou, souvisejícími administrativními činnostmi a ekonomikou provozu. Během studia navštěvují žáci odborná pracoviště společností ČSAD, DHL, PPL a dalších.

Absolvent se může uplatnit např. na pozicích disponent, dispečer osobní, nákladní nebo kombinované dopravy, dispečer logistického centra, provozní operátor, technik silniční dopravy, pracovník dopravního úřadu, celní deklarant, řidič v dopravní společnosti (po získání příslušného řidičského oprávnění), garážmistr.

Absolvent má rovněž odborné a jazykové předpoklady k dalšímu studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména dopravního či ekonomického směru.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce *) KČJ 2 1 1 1
Anglický jazyk *) AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk *) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání *), **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Informatika INF 2 2 - 1
Odborné předměty
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Dopravní zeměpis DZE 2 - - -
Praxe PX 3 - - -
Dopravní prostředky DPR - 2 - -
Právní nauka PRN - - 2 -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Logistika LOG 2 2 2 2
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Ekonomika EK - 3 3 3
Finance FIN - - - 2
Silniční vozidla *) SV - - 3 3
Silniční doprava a přeprava *) SDP - - 4 5
Řízení motorových vozidel ŘMV - - 2 -
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Učební praxe v 1. ročníku se koná ve školních dílnách – předmět Praxe. Ve 3. a 4. ročníku se koná v odborné učebně fiktivních firem – předmět Fiktivní firma.
  4. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu, a to přesně dle instrukcí, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Prokazatelné úspěšné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy v souladu s instrukcemi je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku
  5. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
  6. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena hodinová dotace výuky cizího jazyka I - anglický jazyk o 1 hodinu týdně ve třetím a čtvrtém ročníku a cizího jazyka II - francouzský jazyk/ německý jazyk/ ruský jazyk o 1 hodinu týdně v prvním a druhém ročníku.