Elektrotechnika - Výpočetní a komunikační technika

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti výpočetní techniky, elektrotechniky a elektroniky:

 • v oblasti užití výpočetní techniky
 • v oblasti provozu a správy počítačů a počítačových sítí
 • v oblasti tvorby počítačových programů
 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru
 • v oblasti, revizní, servisní, montážní techniky a diagnostiky
 • v oblasti telekomunikační a přenosové techniky
 • v oblasti zabezpečování všech druhů dopravy a objektů
 • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení

Možnými uplatněními absolventů jsou:

programátor, správce sítě, technik oboru informačních technologií, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, elektrodispečer, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, projektant, aj.

Dále se absolventi mohou uplatnit jako technici elektrotechnických zařízení v dopravě a telekomunikační a zabezpečovací techniky.

Jazykové znalosti, získané během studia, umožňují absolventům ucházet se o vzdělání a zaměstnání i v zahraničí.

Absolvent může získat vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v elektrotechnických, strojnických, dopravních a případně příbuzných oborech.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce *) KČJ 2 1 1 3
Anglický jazyk *) AJ 4 4 4 2
Estetické vzdělávání *), **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 2 - -
Základy přírodních věd ZPV 2 - - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Informatika INF 3 2 - -
Programové vybavení *) PV - - 2 -
Ekonomika EK - - - 3
Základy elektrotechniky ZE 5 2 - -
Elektronika EN - 4 2 -
Praxe PX 3 3 - 3
Elektrotechnická měření EM - 1 3 4
Technická dokumentace TD 3 - - -
Mikroprocesorová technika MT - 3 - -
Silnoproudá zařízení SZ - 2 2 -
Technické vybavení počítačů *) TVP - - 2 -
Programování PRO - - 2 2
Automatizační technika AT - - 2 -
Telekomunikační zařízení TZ - - 2 4
Zabezpečovací technika *) ZT - - 3 4
Seminář z výpočetní techniky SVT - - - 1
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z předmětu Anglický jazyk nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury

Poznámky k učebnímu plánu:

 1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
 2. V předmětu Fyzika se konají v 1. a 2. ročníku dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Návrhy laboratorních cvičení předkládá vždy na začátku pololetí předmětová komise ke schválení řediteli školy.
 3. Učební praxe v 1. a 2. ročníku se koná ve školních dílnách a ve 4. ročníku v odborných učebnách školy.
 4. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu, a to přesně dle instrukcí, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Prokazatelné úspěšné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy v souladu s instrukcemi je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
 5. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
 6. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky byla od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem navýšena hodinová dotace výuky anglického jazyka o 1 hodinu týdně.