Přijímací řízení SPŠ

Vyplněnou přihlášku ke studiu na naší střední škole přijímáme:

  • 1. osobně na adrese Masná 18 v kanceláři A206 (ve vestibulu zvonek Ředitelna)v pracovní dny 8-12, 12.30-16,v týdnu od 14. do 21.2. a v pátek do 15 hodin.
  • 2. písemně na adrese školy - takto doručené přihlášky budeme postupně zpracovávat a na adresu zákonného zástupce posílat informační dopis s registračním číslem uchazeče.

Uchazeč podává vyplněnou přihlášku (u zahraniční školy musí být připojen doklad o splnění povinné školní docházky) na předepsaném tiskopisu řediteli školy do 2. března 2020. Pokud podáváte přihlášku na dvě školy, musí být vyplněny shodně (tzn. i pořadí škol). Pořadí škol v přihlášce si určuje uchazeč a není závazné. U všech uchazečů vyžadujeme potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu.

Na základě podané přihlášky uchazeč obdrží registrační údaje a informace k přijímacímu řízení, na konci března pak emailovou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.

Termín jednotné přijímací zkoušky stanoví MŠMT (může to být nejdříve 14 dnů od obnovení výuky ve škole). Po zveřejnění termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče pozvánku ke zkoušce (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce). Obsah a forma JPZ zůstávají stejné. Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou a to na škole, kterou má na přihlášce jako první v pořadí. Výsledky testu pak dostane i škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí. Testy budou vyhodnocovány centrálně, školy získají výsledky do 7 kalendářních dnů ode dne jejich konání. Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní nejpozději následující den po obdržení výsledků JPZ.

Přijatí uchazeči - uplatní svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Po uplynutí této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí zanikají.

Nepřijatí uchazeči – z důvodu urychlení procesu přijímání není odvolání proti rozhodnutí ředitele školy přípustné! Po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisového lístku škola zveřejní počet míst, která zůstala neobsazena. Na základě § 101 písm. b) správního řádu pak může ředitel školy změnit své původní rozhodnutí o nepřijetí. Tím lze přijmout další uchazeče na uvolněná místa těch, kteří neuplatnili ve stanovené lhůtě zápisový lístek. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, ta mu jej vrátí k odevzdání na druhou školu).


Obory vzdělání otevírané ve školním roce 2020-21:

• Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy:

- škola otevírá 4 třídy (120 žáků)

• Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)

• Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)


Tiskopis přihlášky na střední školu:Ubytování žákům škola nezajišťuje, zde pouze spojení na některé domovy mládeže:

Další potřebné informace o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech:

236 075 660
236 075 627
236 075 628