Přijímací řízení SPŠ

Uchazeč podává vyplněnou přihlášku, včetně požadovaných příloh, od 1. do 20. února 2024. Přihlášku lze podat maximálně na 3 obory vzdělání (+ 2 obory s talentovou zkouškou), je možné podat všechny 3 přihlášky na jednu školu (3 různé obory vzdělání). Zásadní je tzv. prioritizace pořadí, tzn. volba pořadí oborů/škol podle skutečného zájmu uchazeče. Podrobné informace jsou uvedeny na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.

Přihlášku ve formě „výpisu ze systému“ (pouze přihlášku bez příloh) a „tiskopisu“ (přihlášku včetně příloh) přijímáme datovou schránkou, poštou nebo osobně (doporučujeme však podej přihlášky elektronicky).

JPZ se koná 12. a 15. dubna 2024 (řádný termín), nebo 29. a 30. dubna (náhradní termín), pozvánku uchazeč obdrží nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky v elektronické nebo listinné podobě (v závislosti na formě podání přihlášky).

Uchazeči budou k JPZ rozděleni primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 (v tištěné podobě ve škole a elektronicky na www.dipsy.cz). Před jejich zveřejněním mají uchazeči právo, nikoliv povinnost, nahlédnout do spisu o přijímacím řízení (13. 5. od 9 do 12:30h v kanceláři A206), uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět v systému DIPSY.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají, zápisový lístek je zrušen (pokud chce přijatý uchazeč na školu nastoupit, nemusí činit žádný úkon).

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity, se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo, případně uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí), již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá volnou písemnou formou „vzdání se“ svého místa a škola to zapíše do „systému“. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

Další informace jsou uvedeny na:
https://www.prihlaskynastredni.cz/stredni-skola.html


Obory vzdělání otevírané ve školním roce 2024-25:

• Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy:

- škola otevírá 4 třídy (120 žáků)

• Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)

• Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)


Ubytování žákům škola nezajišťuje.

Další potřebné informace o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech:

236 075 660
236 075 627/628