Provoz a ekonomika dopravy - Železniční doprava

Předměty, které vytvářejí profil absolventa, jsou zaměřeny na provozní, přepravní, technické i ekonomické aspekty železniční dopravy. Žáci získávají znalosti, které jim vytvářejí předpoklady k případnému dalšímu vzdělávání a vykonání potřebné zkoušky na širokou škálu pracovních pozic, např. průvodčí, výpravčí, dozorčí provozu, komerční pracovník osobní nebo nákladní přepravy, strojvedoucí, vozmistr, signalista, vlakový doprovod, osobní pokladní, informátor, systémový specialista a to zejména u společností ČD, ČD Cargo, SŽDC.

Upozornění: Odbornou praxi ve 3. a 4. ročníku mohou konat pouze žáci s platnou prohlídkou od železničního lékaře.

Před studiem nebo v jeho průběhu se mohou žáci zapojit do stipendijního programu ČéDés, který jim nabízí výhody během studia a pracovní uplatnění po studiu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 1
Anglický jazyk AJ 4 4 4 4
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika ***) MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Informatika ***) INF 3 2 - 1
Odborné předměty
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Dopravní zeměpis DZE 2 - - -
Praxe PX 3 - - -
Dopravní prostředky DPR - 2 - -
Právní nauka PRN - - 2 -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Logistika LOG 2 2 2 2
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Ekonomika EK - 3 3 -
Železniční doprava *) DOP - - 3 4
Železniční přeprava *) - - 3 3
Železniční kolejová vozidla ŽKV - - - 2
Zabezpečovací a sdělovací technika ZST - - 2 4
Řízení motorových vozidel ŘMV - - 1 -

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) – počínaje školním rokem 2021/2022 bude učební plán 4. ročníku obsahovat týdně 3 hodiny matematiky a 0 hodin Informatiky.

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Předmět Informatika v 1. ročníku sestává z teoretické i praktické výuky. Žák prospěl, pokud je hodnocen alespoň dostatečně z každé části výuky.
  4. Učební praxe v 1. ročníku se koná ve školních dílnách – předmět Praxe. Ve 3. a 4. ročníku se koná v odborné učebně fiktivních firem – předmět Fiktivní firma.
  5. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Do jednoho týdne po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu. Prokazatelné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy o jejím průběhu je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
  6. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
  7. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena výuka cizího jazyka I (anglického) o jednu hodinu týdně ve 3. a 4. ročníku a výuka cizího jazyka II (německého, ruského) o jednu hodinu týdně v 1. a 2. ročníku.