Provoz a ekonomika dopravy - Městská doprava

Výuka klade důraz na znalosti související s osobní přepravou, technologií, plánováním a řízením provozu městské, příměstské a regionální dopravy, organizací integrovaných dopravních systémů a souvisejícími činnostmi státní správy a samosprávy. V rámci praxe navštěvují žáci odborná pracoviště organizací, ve kterých mohou nalézt uplatnění po studiu, případně i ve formě brigád během studia, např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Veolia Transport, Ropid a další.

Konkrétní příklady uplatnění jsou na pozicích provozní dispečer, výpravčí depa, vozovny nebo garáže, dozorčí přepravy, přepravní manipulant, přepravní revizor, řidič MHD, pracovník informačního centra, pracovník odboru dopravy dopravního úřadu. Jazykové znalosti umožňují absolventům ucházet se o zaměstnání nebo další vzdělávání v zahraničí.

Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách dopravního, technického či ekonomického směru.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce *) KČJ 2 1 1 1
Anglický jazyk *) AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk *) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání *), **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Informatika INF 2 2 - 1
Odborné předměty
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Dopravní zeměpis DZE 2 - - -
Praxe PX 3 - - -
Dopravní prostředky DPR - 2 - -
Právní nauka PRN - - 2 -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Logistika LOG 2 2 2 2
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Ekonomika EK - 3 3 3
Dopravní cesty DPC - - 2 -
Městská doprava *) MD - - 4 5
Vozidla v městské dopravě *) VMD - - 2 3
Zabezpečovací technika ZT - - - 2
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Učební praxe v 1. ročníku se koná ve školních dílnách – předmět Praxe. Ve 3. a 4. ročníku se koná v odborné učebně fiktivních firem – předmět Fiktivní firma.
  4. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu, a to přesně dle instrukcí, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Prokazatelné úspěšné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy v souladu s instrukcemi je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku
  5. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
  6. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena hodinová dotace výuky cizího jazyka I - anglický jazyk o 1 hodinu týdně ve třetím a čtvrtém ročníku a cizího jazyka II - francouzský jazyk/ německý jazyk/ ruský jazyk o 1 hodinu týdně v prvním a druhém ročníku.