Provoz a ekonomika dopravy - Zasílatelství a logistika

Výuka je zaměřena zejména na znalosti související s přepravou zboží. Žáci se seznamují s technologií nákladní přepravy jednotlivých druhů dopravy, s logistickými činnostmi, s doklady a dokumentací zasílatelských (spedičních) společností, s principy marketingu a managementu firem a s informačními technologiemi.

Díky odborné i jazykové vybavenosti se mohou absolventi uplatnit na různých pozicích zasílatelských firem, logistických center, mezinárodních dopravních společností, ve státní správě, konkrétně např. na pozicích disponent, administrativní pracovník spediční firmy, celní deklarant, dispečer nákladní či kombinované přepravy. V rámci exkurzí a provozní praxe navštěvují žáci odborná pracoviště společností DHL, ČD Cargo, PPL a mnoha dalších firem.

Odborná příprava, která byla koncipována ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky a v souladu se standardem znalostí, stanoveným Mezinárodní federací spedičních svazů, umožňuje absolventům získat mezinárodní osvědčení k práci v mezinárodních zasílatelských firmách.

Každoročně řada absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především ekonomického nebo dopravního zaměření.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce *) KČJ 2 1 1 1
Anglický jazyk *) AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk *) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání *), **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Informatika INF 2 2 - 1
Odborné předměty
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Dopravní zeměpis DZE 2 - - -
Praxe PX 3 - - -
Dopravní prostředky DPR - 2 - -
Právní nauka PRN - - 2 -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Logistika LOG 2 2 2 2
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Ekonomika *) EK - 3 3 3
Finance FIN - - - 2
Doprava a zasílatelství *) DPZ - - 5 6
Celnictví CE - - 3 2
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
  2. V předmětu Fyzika se konají dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
  3. Učební praxe v 1. ročníku se koná ve školních dílnách – předmět Praxe. Ve 3. a 4. ročníku se koná v odborné učebně fiktivních firem – předmět Fiktivní firma.
  4. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Po ukončení každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu, a to přesně dle instrukcí, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem na odbornou praxi. Prokazatelné úspěšné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy v souladu s instrukcemi je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
  5. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
  6. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena hodinová dotace výuky cizího jazyka I - anglický jazyk o 1 hodinu týdně ve třetím a čtvrtém ročníku a cizího jazyka II - německý jazyk/ ruský jazyk o 1 hodinu týdně v prvním a druhém ročníku.