Elektrotechnika - Automatizace a elektronické systémy v dopravě

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti automatizace a elektronických systémů v dopravě:

 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru
 • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických systémů
 • v oblasti zabezpečování všech druhů dopravy a objektů
 • v oblasti systémů pro měření a regulaci
 • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie
 • v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní, montážní techniky a diagnostiky
 • při výrobě a údržbě silnoproudých zařízení
 • v oblasti obsluhy kolejových vozidel

Možnými uplatněními absolventů jsou:

elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik automatizačních a elektronických zařízení, provozní technik, projektant, strojvedoucí kolejových vozidel aj.

Dále se absolventi mohou uplatnit jako technici elektronických systémů v dopravě a průmyslových zařízení, technici zabezpečovací a trakční techniky.

Jazykové znalosti, získané během studia, umožňují absolventům ucházet se o vzdělání a zaměstnání i v zahraničí.

Absolvent může získat vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v elektrotechnických, strojnických, dopravních, případně příbuzných oborech.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 3
Anglický jazyk AJ 4 4 4 4
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 2 - -
Základy přírodních věd ZPV 2 - - -
Matematika ***) MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Informatika ***) INF 3 2 - 1
Programové vybavení PV - - 2 -
Ekonomika EK - - - 3
Základy elektrotechniky ZE 5 2 - -
Elektronika EN - 4 2 -
Praxe PX 3 3 - 3
Elektrotechnická měření EM - 1 3 4
Technická dokumentace TD 3 - - -
Mikroprocesorová technika MT - 3 - -
Silnoproudá zařízení SZ - 2 2 -
Energetika v dopravě *) ED - - - 2
Elektrická zařízení hnacích vozidel EZ - - 3 2
Automatizační technika *) AT - - 2 2
Zabezpečovací technika ZT - - 4 2
Telekomunikační zařízení TZ - - 2 2

*) – Maturitními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:
 • Automatizační technika
 • Energetika v dopravě
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) – počínaje školním rokem 2021/2022 bude učební plán 4. ročníku obsahovat týdně 3 hodiny matematiky a 0 hodin Informatiky.

Poznámky k učebnímu plánu:

 1. Do předmětu Tělesná výchova je zařazeno učivo „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu sedmi vyučovacích hodin v každém ročníku.
 2. V předmětu Fyzika se konají v 1. a 2. ročníku dvě laboratorní cvičení v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
 3. Předmět Informatika v 1. ročníku sestává z teoretické i praktické výuky. Žák prospěl, pokud je hodnocen alespoň dostatečně z každé části výuky.
 4. Učební praxe v prvním a druhém ročníku se koná ve školních dílnách a ve čtvrtém ročníku v odborných učebnách školy.
 5. Odborná praxe dva týdny ve 3. ročníku a dva týdny ve 4. ročníku se koná na smluvně zajištěných pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti odpovídající odbornému zaměření vzdělávání. Do jednoho týdne po ukonční každé odborné praxe žáci odevzdají zprávu o jejím průběhu. Prokazatelné absolvování odborné praxe a zpracování zprávy o jejím průběhu je nutnou podmínkou ukončení příslušného ročníku.
 6. V rámci časové rezervy může škola organizovat týdenní sportovní kurz.
 7. V rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky je navýšena výuka anglického jazyka v každém ročníku o jednu hodinu týdně.